Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim nie wygasiła mandatu Radnemu Robertowi Mazurkowi

Dzisiaj (27.07), Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim odrzuciła wniosek Radosława Grudnia w sprawie wygaszenia mandatu Robertowi Mazurkowi. To już drugie gremium, po Komisji Skarg i Wniosków, które przyznało rację radnemu. Za odrzuceniem wniosku głosowało 10 radnych, 4 było przeciw a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Radny Robert Mazurek wyłączył się z głosowania.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie stanowiska Komisji Skarg i Wniosków, która jednogłośnie wnioskowała do Rady o odrzucenie wniosku Radosława Grudnia.

Uzasadnienie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego był przedmiotem obrad Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W dniu 7 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji, którego przedmiotem była analiza sprawy objętej wskazanym wnioskiem.

W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się z wnioskiem oraz jego uzasadnieniem, opinią prawną przygotowaną przez Radcę Prawnego Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz wyjaśnieniami złożonymi przez radnego Roberta Mazurka, w tym opinią prawną przygotowaną na jego zlecenie przez Kancelarię Adwokacką Ignacego Chwesiuka.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem członków Komisji, radnych – nie będących członkami Komisji, wnioskodawcy oraz radnego Roberta Mazurka.

Po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w niniejszej sprawie Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim i negatywnym zaopiniowaniu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

Swoje stanowisko Komisja uzasadniła następującymi argumentami:

1. przedłożone opinie prawne w sposób jednoznaczny wskazują na brak podstaw do wygaszenia mandatu radnego;

2. w toku postępowania, w sposób nie budzący wątpliwości, Komisja nie uzyskała przekonania do uznania podejmowanych przez Stowarzyszenie działań za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo przedsiębiorców”;

3. w toku postępowania, w sposób nie budzący wątpliwości, Komisja nie uzyskała przekonania do uznania, że uzyskanie wynagrodzenia od Powiatu jest „wykorzystywaniem mienia Powiatu do prowadzenia działalności gospodarczej”;

4. w toku postępowania, w sposób nie budzący wątpliwości, Komisja nie uzyskała przekonania do uznania, że kwestionowane przez wnioskodawcę wykonane przez radnego Roberta Mazurka czynności wykonywane były na zasadach, w których radny, z racji sprawowanej funkcji, był lub mógł być uprzywilejowany w stosunku do innych osób lub podmiotów co mogłoby podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego;

5. Komisja uznała, że przy stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego ingeruje się w sposób bezpośredni w podlegające ochronie konstytucyjnej prawa wyborcze zarówno wybranego radnego jak też, głosujących za jego wyborem wyborców. W związku z tym uwzględniając zasadę proporcjonalności pomiędzy prawem wyborczym, a koniecznością osiągnięcia celów, którym służą nakazy i zakazy nakładane na radnych tj. zapobieżenie angażowaniu się radnych w sytuacje i uwikłania mogące poddawać w wątpliwość autorytet organów, w których zasiadają, podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Roberta Mazurka wobec przedstawionych przez wnioskodawcę argumentów w sposób rażący naruszyłoby zasadę proporcjonalności, o której mowa powyżej.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: