Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

3 grudnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski odbyło się posiedzenie regulaminowe Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone głownie przygotowaniu miasta do okresu zimowego (w tym szczegółowa analiza rekomendacji dotyczących przygotowań do okresu zimowego przekazanych samorządom przez Wojewodę Lubelskiego) oraz podsumowaniu działalności z zakresu spraw zarządzania kryzysowego realizowanych w roku 2019.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim, burmistrz Jerzy Rębek.

W toku posiedzenia omówione zostały sprawy związane z monitorowaniem sytuacji związanej z potencjalnym napływem uchodźców - nie stwierdzono w powyższym aspekcie większych zagrożeń. Przedstawiono działanie Centralnej Aplikacji Raportującej z podkreśleniem sprawności jej działania oraz stosowania w zasadnych okolicznościach. Jest ona w ciągłej gotowości do szybkiego i sprawnego raportowania. Dzięki jej działaniu informacje z zakresu zarządzania kryzysowego szybko docierają do służb dyżurnych Starosty Radzyńskiego i Wojewody Lubelskiego, a to znacząco pomaga sprawnie i szybko reagować na zaistniałą sytuację kryzysową.

Przedstawione zastały zagadnienia związane z realizacją zarządzenia Nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lutego 2011 roku dotyczące terminowego sprawdzania sprawności Systemu Wczesnego Ostrzegania w mieście. Przy tej okazji zostały przypomniane również sprawy związane z działalnością SWA i SWO w mieście, omówiono sprawy jego modernizacji. Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w sprawie jak najszybszego doprowadzenia do pełnej sprawności technicznej syreny alarmowej zlokalizowanej na osiedlu Bulwary.

Przedstawiono formę i zasady aktualizacji planu obrony cywilnej miasta jak również planu zarządzania kryzysowego. Przedmiotowe plany na dzień posiedzenia były aktualne i posiadały stosowne uzgodnienia. Omówiono zapisy Zarządzenia Nr 89 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim oraz poinformowano zmianach, które powyższe zarządzenie wniosło w stosunku do wcześniej obowiązującego.

Inspektor ds. OC i ZK dokonał oceny stanu realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście. Stan powyższy określono jako zadowalający i nie budzący zastrzeżeń. Udzielił tez informacji o działalności w zakresie kontrolnej prowadzonej w stosunku do miasta przez organy nadrzędne i przez miasto w stosunku do zakładów pracy z terenu miasta. Poinformował, że miasto z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego nie było w bieżącym roku kontrolowane, zaś inspektor ds. OC i ZK dokonał z upoważnienia Burmistrza Miasta dwóch kontroli w zakładach pracy z terenu miasta, tj. BIMIZ FOOD oraz Górniczej Fabryce Narzędzi sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. Wyniki powyższych kontroli uznano za zadowalające. Zaktualizowano katalog zagrożeń miasta włączając do niego zagrożenie związane z suszą i niedoborem wody, zwłaszcza w okresie letnich upałów.

Zapoznano członków MZZK z realizacją przez Urząd Miasta i niektóre jednostki organizacyjne Miasta (głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe) zadań wynikających z Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 - 2020. Miasto i jego jednostki organizacyjne aktywnie uczestniczą w realizacji zadań wynikających z tego planu, zwłaszcza podnoszenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

Następnie dokonano analizy sytuacji w mieście pod kątem przygotowania do nadchodzącej zimy. Analiza odbyła się w oparciu o rekomendacje, jakie Wojewoda Lubelski przekazał samorządom miejskim i gminnym poprzez starostów. W toku przedmiotowej analizy podjęto następujące ustalenia:

1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest powołane zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia, określenia składu osobowego i zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski i na bieżąco gotowe do realizacji swych zadań, polegających na niezawodnym przyjmowaniu informacji od organów nadrzędnych (głównie Starosty Radzyńskiego i Wojewody Lubelskiego) i przekazywaniu stosownych informacji zwrotnych do tych organów. Sprawny przepływ informacji w sytuacji zdarzeń kryzysowych związanych z okresem zimowym jest bardzo ważną kwestią, która znacznie przyspiesza skuteczne reagowanie na powstające zagrożenia.

2. Informowanie ludności miasta o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym będzie realizowane poprzez stronę internetowej Urzędu Miasta, gdzie zamieszczane będą stosowne komunikaty, ostrzeżenia oraz instrukcje; biuletyn „Radzyń” będzie również polecać stronę internetową Urzędu Miasta, a zwłaszcza linki przekierowujące na strony z ostrzeżeniami o zagrożeniach dla miasta. Poleca się uwadze Państwa także aplikację RSO służącą ostrzeganiu i alarmowaniu o zagrożeniach na terenie miasta jak również całego kraju. Prowadzona będzie też współpraca z mediami lokalnymi oraz elektronicznymi w tym zakresie w zależności od panującej sytuacji pogodowej. Zalecane jest też stosowanie się do alertów pogodowych przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) na telefony komórkowe.

3. Za kontrolę warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i samotne) odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim. Miasto jest podzielone na 9 rejonów, w których pracuje 9 pracowników socjalnych, którzy reagują na wszelkie sygnały doraźne związane z sytuacjami zagrożenia dla mieszkańców. MOPS posiada listę osób starszych, niedołężnych, chorych, wymagających stałej opieki, którym zapewnia wsparcie na bieżąco. Współpracuje także z Komendą Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim w zakresie pozyskiwania informacji o osobach mogących potrzebować opieki na co dzień, a w szczególności w okresie zimowym. MOPS prowadzi również schronisko dla osób bezdomnych zlokalizowane przy ulicy Brzostówieckiej 2, które może udzielić pomocy maksymalnie 21 osobom (schronisko zapewnia noclegi dla tych osób oraz jeden posiłek ciepły w ciągu dnia dla każdej osoby w nim przebywającej).

4. W okresie utrzymywania się niskich temperatur działania prewencyjne w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem realizować będzie w głównej mierze Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, w porozumieniu i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

5. Informacje o lokalnych utrudnieniach na drogach i wyznaczonych objazdach w mieście do środków masowego przekazu przekazywać będzie Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miasta.

6. Monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg będzie realizował Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta poprzez analizę otrzymywanych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie ostrzeżeń pogodowych jak również bieżącą obserwację prognoz pogodowych przekazywanych przez media.

7. Placówki oświatowe są przygotowane do okresu zimowego właściwie. Dowóz uprawnionej części dzieci i młodzieży realizowany jest przez PKS Radzyń Podlaski (co roku przewoźnik otrzymuje z Urzędu Miasta pismo przypominające o zapewnieniu odpowiednich warunków przewozu). Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są dowożone również przez PKS. Ponadto dzieci z ulicy Budowlanych z klas I-IV z uwagi na dużą odległość od placówek szkolnych mają wykupione przez Miasto bilety miesięczne. Placówki oświatowe zapewniają jeden ciepły posiłek dziennie (w razie sytuacji ekstremalnych będą zapewnione dodatkowe posiłki i ciepłe napoje). Obiekty są właściwie zabezpieczone pod względem ogrzewania.

8. Obowiązek egzekwowania odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli i zarządców nieruchomości będzie nadzorowany przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miasta oraz pracowników przedmiotowego wydziału. Sytuacja w tym zakresie będzie przez niego na bieżąco monitorowana i w razie zaistnienia potrzeb w tym względzie będą wystosowywane odpowiednie pisma do zarządców obiektów, przypominające o przedmiotowym obowiązku i wskazujące zachowanie szczególnej uwagi przy wykonywaniu tych czynności oraz stosowania się do przepisów BHP w tym zakresie. Na bieżąco podejmowane będą działania bezpośrednie w celu usunięcia pojawiających się zagrożeń. Służby odpowiedzialne za odśnieżanie (właściwi pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Urzędu Miasta Radzyń Podlaski) będą skrupulatnie wykonywać swoje zadania.

9. W razie potrzeby zakwaterowania osób, które utknęły na terenie miasta z powodu nieprzejezdności dróg istnieje możliwość wykorzystania świetlicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zabezpieczenie logistyczne dla osób potrzebujących pomocy z powyższego powodu zapewni również Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej /herbata, termosy, jednorazowe kubki itp./; PEC jest całodobowo nadzorowanym przedsiębiorstwem, co ułatwi szybkie i skuteczne działanie w razie zaistnienia tego typu sytuacji kryzysowej.

Podsumowując należy podkreślić, że miasto Radzyń Podlaski do okresu zimowego 2019/2020 przygotowane jest właściwie. Instytucje odpowiadające za utrzymanie zimowe (w szczególności Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych) są w pełnej gotowości do realizacji swoich zadań w tym zakresie.

Waldemar Blicharz

 

image001
image002
image003
image004
image005
image006
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: